Photos

Photos: Eltoro Studio / Michel Jachner© Didier Boutin (1978-2004)